Artiklar Nummer 81/2021 nu publicerade digitalt

http://www.bebyggelsehistoria.org/issues/

Aktuellt nummer 82/2021

Innehåll

Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en ondöig barlast?, av Alexandru Babos, Emilie Karlsmo och Anna Micro Vikstrand

Artiklar

Norrbottens riksintressemiljöer i förändring. Stadsmiljöer Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och Kiruna 1970-2020, av Jennie Sjöholm och Anna Elmén Berg

Juridiken och praktiken – energifrågor och hantering av kulturvärden i planerings- och byggprocesser, av Mia Geijer, Anna Christiernsson och Melina Malafry

Historia och kulturarv i Mälaräng – föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering, av Lucas Rabnor

Välfärdssamhällets vardagslandskap under press, av Catharina Nolin

Essä

Cultural Heritage and the regeneration of nature – collision or collaboration?, av Klaus Höjbjerg

Idé & debatt

Värna kulturarvet i planeringen, av Kristina Berglund

Rapporter

Kulturmiljö i fokus på Trafikverket – hanteringen av kulturmiljövärden i väg- och järnvägsprojekt, av Nina Karlsson, Ylva Stenqvist Millde, Patrik Söderman, Jan Ottander, Ann-Christin Burman och Pia Nilsson

Recensioner

Rebecka Millhagen Adelswärd, Monument, minne, museum. Stockholms slott under det låmga 1900-talet, av Magnus Olausson.

Mattias Legnér, Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget, av Stefan Bohman

Roine Wiklund och Curt Persson, Luleå. De första 400 åren, av Sven Lilja

Eva Lindqvist Sandgren, Birgittinerna och deras bilder. En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500, av Mia Åkestam.

BHT:s alla artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA 

Under de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver ett stort antal essäer, debattartiklar och recensioner. Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via www.diva-portal.org och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org .   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (http://www.brandverket.se/) medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksarkivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen av nummer och artiklar.

Såväl hela nummer som artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut tidskriften i tryckt format också för att på så sätt nå läsare utan tillgång till bredband eller som uppskattar att läsa en tryckt version.

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.