Stadgar för Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift

§ 1 Ändamål
Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift som bildades 1989-05-29, är en ideell förening som har till ändamål att främja bebyggelsehistorisk forskning genom att utan vinstintresse utge Bebyggelsehistorisk tidskrift.

§ 2 Medlemskap
Till medlem av föreningen antas fysisk person som erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Denna berättigar medlem till två nummer av tidskriften. Institutioner, myndigheter m fl erhåller tidskriften mot årlig avgift som överensstämmer med årlig medlemsavgift. Årsmöte får besluta att förtjänt person befrias från medlemsavgift för viss period.

§ 3 a Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under första halvåret efter räkenskapsåret. Kallelse till årsmöte utsändes minst tre veckor före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • mötets behöriga sammankallande
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av två justeringsmän
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • fastställande av resultat och balansräkning
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
 • fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
 • val av styrelseordförande för perioden fram till nästa årsmöte
 • val av minst fyra, högst sex ledamöter eller suppleanter för samma period
 • val av två revisorer och en revisorssuppelant
 • utseende av valnämnd, bestående av en sammankallande samt två ledamöter
 • ärenden som anmälts av styrelsen eller av medlemmar minst 10 dagar före mötet

§ 3 b Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst 20 av föreningens medlemmar skriftligen begärt detta för uppgivet ärende. Kallelse utsänds minst tre veckor före mötet.

§ 4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Rösträtt och beslut
Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst. Utslaget fälls genom enkel majoritet, utom vad gäller frågor enligt § 8. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 6 Styrelse
Föreningens styrelse består av minst fem, högst sju ordinarie ledamöter samt lika många suppleanter. Styrelsen väljs på ett år på årsmöte, på förslag av valnämnd. Ordförande utses av årsmötet, medan styrelsen inom sig väljer vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Det åligger styrelsen att:

 • utgöra redaktionskommitté för tidskriften och tillse att den utkommer
 • förvalta tidskriftens tillgångar och ansvara för tidskriftens ekonomi
 • anordna och kalla till årsmöte, samt till detta avlägga verksamhets- och räkenskapsberättelse för det gångna räkenskapsåret
 • verkställa årsmötets beslut

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Över styrelsens beslut skall föras protokoll. Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

§ 7 Revision
Revisorerna skall tillställas verksamhetsberättelse och räkenskaper minst en månad före årsmöte. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret samt att lämna revisionsberättelse till årsmötet.

§ 8 Stadgeändringar
Beslut om ändringar av dessa stadgar, eller om föreningens upplösning skall fattas vid årsmöte eller extra föreningsmöte. För att sådant förslag skall godkännas krävs att det anmälts i kallelsen samt att minst 2/3 av närvarande röstberättigade biträder förslaget.

Om föreningen upplöses skall kvarvarande tillgångar tillfalla Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.