Välkomen på årsmöte torsdag 8 juni

Antingen på plats på Centrum för Näringslivshistoria, eller via zoom. Årsmötet föregås av föreläsningen ”Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige igår, idag, och i framtiden” av Göran Ulväng kl. 17:00.

Kallelse till årsmöte BHT 2022 (2023)

Artiklar Nummer 82/2022 nu publicerade digitalt

http://www.bebyggelsehistoria.org/issues/

Aktuellt nummer 83/2022

I detta nummer:

Artiklar

Bebyggelsehistorisk tidskrift i en tid av förändring
av Maja Willén, Ann-Catrine Eriksson, Mia Geijer & Jennie Sjöholm

Aristocratic heritage in the service of the people:
Country house museums in Sweden in the twentieth century av Göran Ulväng

Bergarter i Göteborgs stadsbebyggelse:
Om natursten som fasadmaterial
av Erik Sturkell, Ulrich Lange, Thomas Eliasson & Henrik Ranby

Förändring av rummets och arbetets ljus i tre bibliotek:
Stockholms stadsbibliotek 1928, Norrköpings stadsbibliotek 1971 och Helsingfors centrumbibliotek Ode 2018
av Malin Alenius

Deer-parks in Sweden – a historical geographical overview 1600–1800
av Patrik Olsson

Rapport

Ännu kan man göra arkivfynd!
Om Helgo och Folke Zettervalls återfunna originalritningar av Lia Kebke

Recensioner

Hans-Olof Boström, Motiv och idéer i 1800-talets nordiska universitetsarkitektur av Hjördis Kristensson

John Kraft, Trojas murar. Labyrinter under 3000 år. av Rolf Johansson

Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren & Anton Hansson, Medeltidens glömda rum. Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor av Jes Wienberg

Eva Lindqvist Sandgren, Birgittinerna och deras bilder: en studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500 av Torgrim Sneve Guttormsen

BHT:s alla artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA 

Under de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver ett stort antal essäer, debattartiklar och recensioner. Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via www.diva-portal.org och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org .   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (http://www.brandverket.se/) medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksarkivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen av nummer och artiklar.

Såväl hela nummer som artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut tidskriften i tryckt format också för att på så sätt nå läsare utan tillgång till bredband eller som uppskattar att läsa en tryckt version.

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.